Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego

Nadleśnictwo Kędzierzyn przeznaczyło do sprzedaży samodzielny lokal mieszkalny w budynku pięciorodzinnym w Kędzierzynie-Koźlu

OGŁOSZENIE

Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn z siedzibą w Starej Kuźni ul. Brzozowa 48, 47-246 Kotlarnia NIP 749-000-79-57, REGON 530558536

informuje, że przeznaczyło do sprzedaży na rzecz pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych samodzielny lokal mieszkalny w budynku pięciorodzinnym niezasiedlony (pustostan) wraz z garażem i pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym, oraz piecem c.o.

Sprzedaż następuje na podstawie art.40a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. nr 12, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego (Dz.U. z 2013 r. poz.1206).

Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 75,34m2 stanowi pustostan – w budynku mieszkalnym pięciorodzinnym wraz z garażem i pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym, oraz piecem c.o., położony w miejscowości Kędzierzyn-Koźle 47-220, ul. Bałtycka 3 lokal nr 2.

Położenie nieruchomości: województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski, obręb ewidencyjny Kędzierzyn, działka ewidencyjna nr 29/3 o powierzchni 1137m2, udział w gruncie: 249/1000, wpisana do Księgi Wieczystej nr OP1K/00068932/7 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu.

Pisemny wniosek o zamiarze nabycia nieruchomości należy składać w terminie do 08 stycznia 2018 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Nadleśnictwa Kędzierzyn, ul. Brzozowa 48 Stara Kuźnia, 47-246 Kotlarnia – osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera – za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu,
  • dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art.40a ust.6 ustawy, uprawniające do obniżenia sprzedaży. Wymagane jest, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o sposobie rozwiązania stosunku pracy (dotyczy tylko dokumentów wystawionych przez pracodawcę, z którym wnioskodawcę nie łączy już stosunek pracy). Kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia przez osobę upoważnioną,
  • propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilość rat, w jakich zostanie spłacona należność.

W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jeden wniosek – zostanie ogłoszony pisemny przetarg ograniczony dla uprawnionych osób.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4063072, lub 77 4832222.

Stara Kuźnia, dnia 06.12.2017 rok

Podpisał:

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Kędzierzyn

Grzegorz Skrobek